COLEXIO PLURILINGÜE
SAGRADO CORAZÓN
DE CELANOVA


CONCERTADO   
LAICO Ra Areal, 13. 32800 Celanova (Ourense)   Telfono:988 43 15 16 Fax:988 43 18 22   cpr.sagrado.corazon.celanova@edu.xunta.es

PROPOSTAS DE CARCTER PROPIO

PRINCIPIOS DE IDENTIDADE DO CENTRO

O centro, dado o seu carcter de Cooperativa, rxese polo principio de neutralidade ideolxica, de maneira que renuncia a todo tipo de adotrinamento, anda que se declara esencialmente respectuoso coas diferenzas relixiosas e intenta destacar os valores da relixin que profesa a meirande parte da poboacin estudiantil. O Centro intenta formar para a paz e rexeitar a violencia, polo que importante o respecto pola dignidade e a integridade persoal dos membros da comunidade escolar. Os nosos alumnos formanse para a xustiza, a liberdade, a responsabilidade e a solidariedade. O centro aposta pola coeducacin ou educacin na igualdade dos sexos. A igualdade de oportunidades ser promovida mediante a non discriminacin por razn de nacemento, raza, sexo, capacidade econmica, nivel social, conviccins polticas, morais ou relixiosas, as como por discapacidades fsicas, sensoriais e psquicas, ou calquera outra condicin ou circunstancia persoal ou social.
Metodoloxa para a aprendizaxe

O labor educativo basearase no respecto mutuo, o dilogo e a reflexin. O profesor, como director do proceso de ensinanza-aprendizaxe, impulsar este proceso cara unha aprendizaxe activa, que desenvolva as iniciativas e a creatividade dos alumnos. O proceso de ensinanza-aprendizaxe procurar a adquisicin de tcnicas de traballo ou hbitos cientficos, intelectuais e de sade que fomenten no alumno o interese por continuar a sa formacin e integracin na sociedade como cidadns libres e responsables. O ensino adaptarase s distintos ritmos e capacidades de aprendizaxe, dacordo co desexo da "educacin para a diversidade". Como Cooperativa fomentaranse a cooperacin e a complementariedade dos distintos profesores, pero admitiranse as diferencias de estilos docentes, que, ademais de enriquecedoras, son un exemplo de esprito democrtico para os alumnos. Estmase que a orde indispensable para a vida escolar e procurarase a comprensin e aceptacin deste principio por parte de todos, xa que non un mero capricho nin unha imposicin , simplente ,una norma de convivencia. Ser un obxectivo permanente dar solidez s relacins do centro tanto coas administracins educativas e locais como coas entidades ou asociacins do entorno.

MODELO DE APRENDIZAXE

NO REFERENTE FORMACIN INTEGRAL DO ALUMNADO:

Pretendemos que o alumnado acade as seguintes habilidades, que consideramos bsicas para conformar un cadro de ensino de calidade:
-Habilidade de acadar acceso informacin: Isto supn a adquisicin das tcnicas tradicionais de ler, escoitar e observar, e ademais, as novas de almacenar e elaborar datos mediante o uso dos ordenadores e as indispensables do xuzo crtico para discernir a informacin.
-Habilidade de razoar con claridade: isto supn a adquisicin das tcnicas bsica de interpretacin semntica, da deducin lxica e matemtica, a asimilacin do mtodo cientfico e o dominio das tcnicas de inducin e predicin.
-Habilidade de comunicar con eficacia: Isto supn as tcnicas para falar de modo informal diante dos compaeiros ou en pblico; as tcnicas de expresin escrita e do manexo dos instrumentos modernos de escritura; a interpretacin e a capacidade de creacin de mapas e a interpretacin das diferentes tecnoloxas.
-Habilidade para comprender o entorno: Isto esixe a adquisicin de hbitos de respecto e coidado do entorno como un ben nico, xunto coa adquisicin das tcnicas bsicas necesarias para entender a ciencia e o desenvolvemento cientfico.
-Habilidade para comprender a sociedade: A adquisicin das tcnicas necesarias para comprender o feito humano no seu contexto social. A toma de conciencia da pertenza a unha cultura singular e nica: a cultura galega, nas sas mltiples dimensins: lingsticas, artsticas, antropolxicas, polticas, econmicas etc.
-Habilidade para conseguir o desenvolvemento persoal: Supn a adquisicin de tcnicas de hixiene, nutricin, educacin sexual; a adquisicin de tcnicas de perfeccionamento persoal por medio da creatividade e a interpretacin artstica, o desenvolvemento corporal, deportes, etc.

NO REFERENTE INNOVACIN CURRICULAR

- Reelaboracin, aplicacin e avaliacin de proxectos de centro: PE, PXA, etc.
- Posta en prctica de plans e medidas efectivas de normalizacin lingstica e de promocin e asuncin da cultura e da realidade galegas no seu conxunto.
- Desenvolvemento de proxectos de formacin do profesorado no propio centro.
- Potenciacin efectiva da atencin diversidade e da orientacin psicopedagxica.
- Elaboracin, no seu caso, de programas de converxencia curricular (caso do casteln e o galego) e de diversificacin curricular.
- Obradoiros cos pais de educacin infantil
- Posta en marcha de estratexias para a mellora do rendemento escolar dos alumnos mediante seminarios de atencin individualizada en horario non lectivo.
- Participacin en proxectos de innovacin, (gravacin de cortos, cancins, talleres de manualidades, obras de teatro adaptando produccin poticas, etc.)
- Uso e potenciacin das novas metodoloxas e tecnoloxas (audiovisuais, informtica, Internet...)
- Elaboracin de materiais curriculares.
- Elaboracin de estratexias para abordar a integracin dos contidos transversais.
- Elaboracin de programas para o fomento da lectura( intercambio con alumnos de outros centros educativos).
- Elaboracin de actividades curriculares e extracurriculares para alumnos, pais e profesores (talleres de cocia, charlas informativas, sadas culturais, traballos de campo e investigacin)

NO REFERENTE S MATERIAIS CURRICULARES

- Deben favorecer unha actitude activa do alumnado.
- Deben referirse a unha realidade concreta.
- Deben potencia-la investigacin por parte do alumnado.
- Deben propoer enfoques globalizados.
- Deben permiti-la atencin diversidade.
- Deben fuxir de estereotipos sexistas ou xenfobos.
- Deben de estar ben estruturados.
- Deben desenvolver uns obxectivos e contidos coherentes co PE.
- Deben ser formalmente agradables.